SAR-21

Weapon category: Assault Rifles
Rank Name
[SOC]fubar57
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%
[SOC]kille76
2
2.2h
236
1.77
48%
50
21%
76
16%
[SOC]Kashyroo
0
0s
0
0
0%
0
0%
0
0%