MX4

Weapon category: PDWs
Rank Name
[SOC]fubar57
0
58m
18
0.31
100%
2
11%
20
10%
[SOC]kille76
0
16m
12
0.77
55%
4
33%
62
10%
[SOC]Kashyroo
0
2.8h
99
0.59
39%
34
34%
31
11%