M1 ABRAMS

Vehicles category: Vehicle Main Battle Tanks
Rank Name
[SOC]fubar57
23
58m
0.39
7
0.12
[SOC]kille76
23
36m
0.63
3
0.08
[SOC]Kashyroo
1
4m
0.23
0
0